проекти     цени       за мен       линкове       контакти
цени

Цена на инвестиционен проект /работен/ на сгради за основните специалности:
до 200 м2                       - 7-8 euro/м2 – min 800 euro
от 200м2 до 500м2       - 6-7 euro/м2
от 500м2 до 2000м2     - 5-6 euro/м2
над 2000м2                    - по договаряне
от обща разгъната строителна площ / включва всички нива/

архитектурно заснемане - 1 euro/м2 /мин. 50euro/

Интериор                      - 5-6 euro/м2 –за проект /отстъпка -33%, когато е част от наш инвестиционен проект/
                                          - 6 euro/м2 - изпълнение
Цените са приблизителни, по-конкретно ценообразуване може да се даде след запознаване с всички налични документи, а точна цена се формира на база-задание за проектиране.
* Цената не включва геодезия.
* Цената не включва одобряване на междинни фази-ПП / ПУП, РУП, ИПРЗ.../; ИП и др.
* По-груба промяна на цените се придвижда в следните случаи:
- заснемане на сграда със сложна геометрия /където се препоръчва контролно или цялостно заснемане с геодезични средства/
- за прости геометрично обекти, с типови и повтаряеми елементи, без сложни инсталации и технология - цената се намалява.

основни специалности и съдържание на проектите:
архитектура - всички разпределения, характерни разрези, фасади, детайли, спесификации, тримерни изображения, количиствена сметка
конструкции - конструктивни чертежи, детайли, статически изчисления, количества армировка, план изкоп
допълнително се договарят: нестандартно фундиране като - пилоти, шлицови стени, стъпаловидно, цялостни метални или дървени конструкции и други специфични такива
електро - силнотокова инсталация, всички необходими слаботокови - телефон, интернет, телевизия, мълниезащита, схема гл. ел. табло, външно декоративно осветление - чертежи, количествена сметка
допълнително се договарят: енергоспестяваши системи, алтернативни източници, пожароизвестяване, контрол на достъпа, озвучаване,
отопление, вентилация, климатизация, топлотехническа ефективност или доклад за енергийна ефективност- чертежи, количествена сметка
допълнително се договарят: енергоефективно обследване на сгради – т.нар.- пасивни сгради
водопровод и канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка
допълнително се договарят: системи за използване на дъждовните води, помпени, отводнителни, пречиствателни спринклерни и други системи.
план за безопасност и здраве, организация на строителството
Ако е необходимо допълнително се заплаща за следните специалности:
● озеленяване
● технология
● геоложко проучване.

фази:
Предпроектно проучване - градоустр. анализ в няколко варианта, изчисление на площи, обемно-пространствено решение /визуализация/ с цел оптимално градоустройствено решение /ПЗ, ПУП, РУП/ и по-лесно и бързо изпълнение на последващите фази.
Идеен проект /при издадена виза/ - обемно-пространствено решение /визуализация/, функционална схема, подходи, паркиране, зареждане и т.н., изчисление на площи /осн. групи /, съгласуване със специалностите, пожарна безопасност, хеи/технолог. - ако е необходимо/ и възложителя, който при установяване на окончателно съгласие подписва проекта /планове на всички нива, поне 1 разрез, всички фасади в М 1:200, 1:100/ като задание за проектиране.
Работен проект -всички разпределения, характерни разрези, фасади, детайли /по изкл.- при много кратки срокове се допуска да внесем в общината технически проект, но проектирането задължително включва изготвяне на всички необходими детайли, след съгласуване с възложителя на довършителните материали и включен авторски надзор.
Интериор – идейна концепция-визуализация в 1-2 варианта; работен проект-разгъвки, обзавеждане, осветлиние и др./, избор на елементи на обзавеждането и организация на изпълнението. При визуализирането е възможно използване на специални файлове за източници на изкуствено осветление, даващи 100% достоверност на вида осветление.
Фотореалистични визуализации /и по чужди проекти/.
други услуги:
   ● Узаконяване на проекта - при предоставено пълномошно.
   ● Узаконяване на рекламни надписи и съоръжения.


приоритети и принципи
            В проекта се включва задължително
  вариантност на идейна или ПП фаза,
  визуализации във всяка фаза,
  изготвяне на всички необходими детайли.
  пълна проектна документация - детайли, спесификации, количествени сметки,
  включен авторски надзор по част арх. за по-голями обекти и в границите на София.

изходни данни
  виза за проектиране/скица и всички налични документи
 ● геодезическо заснемане
 ● присъединителни писма – ел.;вк, и др.
 ● улични нива, ако парцела не граничи с трайна настилка и тротоар
 ● задание за проектиране
                 - съдържание и начин на експлоатация
                 - материали
                 - инфраструктура- отопление, охрана, и др.

начин на плащане и срокове:
1.безплатна консултация за оформяне на заданието на база на всички налични документи и изходни данни.
2.изготвяне на оферта за проектиране – цени и срокове.
3.сключване на договор за проектиране - 30% - аванс.
                         идейна фаза -около 10-15 работни дни
4.приемане/подписване на идейна фаза - 30% от цената
                         работна фаза -ок.15-20 раб.дни
5.предаване на работен проект - 3/4бр.папки – 30% от цената.
6.след одобряване на проекта - 10% от цената.

полезна информация - PDF сваляне


home