проект:   конкурс за СГХГ
място:     ул. Гурко, София
клиент:    общинска поръчка
фаза:       идеен проект
дата:       2002 г.


Основни идеи на конкурсният проект:
„Покрит площад“ - сградата да не спира погледа и достъпа от улиците / Гурко и
Александър І/ към парка, и също така да „въвлича“ в себе си, в своя живот и съдържание.
Фасадата е разслоена и дематериализирана – носещата структура, изнесена на преден план,
завеса от живи дървета, нееднородна огледална фасада.
Целта - да няма сграда, а събития...